Venue & Accommodation (download the presentation):

Slayt1 Slayt2

Slayt3 Slayt4 Slayt5 Slayt6

Slayt7 Slayt8

Slayt9 Slayt10

Slayt11